ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรหัสผ่าน

ตัวอย่างเช่น นายสมชาย ใจดี